Tanulmányi ösztöndíj – 2019/2020/1

Tanulmányi ösztöndíj – 2019/2020/1

Tanulmányi ösztöndíjosztási elvek

A 2019/20-as tanév őszi félév eredményei:

Értesítjük a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar hallgatóit, hogy a 2018/19-es tanév tavaszi félévre kiosztott tanulmányi ösztöndíjakat itt tekinthetitek meg.
Az MSc elsősöknél a felvételi pontszám a szakmai és motivációs felvételi beszélgetésen szerzett pontszámot jelenti.

Kivonatok a TJSZ-ből:
·    Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, főiskolai szintű képzésben, egyetemi szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek tanulmányi eredményük alapján.
·    Tanulmányi ösztöndíjban karonként a 24.§ (1) pont szerinti hallgatók legfeljebb 50%-a részesíthető.
·    Tanulmányi ösztöndíj egy félév időtartamra adható.
·    A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor a hallgatókat homogén hallgatói csoportokba kell sorolni a 23.§ szerint
·    A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja az ösztöndíjindex és a korrigált kreditindex,lehet.
·    Felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgató első megkezdett félévében tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.
·    A tanulmányi ösztöndíjról információs csatornáin keresztül az illetékes Kari Hallgatói Képviselet ad tájékoztatást.

Homogén hallgatói csoportok
·    A TJSZ vonatkozásában a hallgatók tanulmányi teljesítményének egymáshoz mért értékeléséhez a hallgatókat homogén hallgatói csoportokba kell sorolni. A besorolás egy adott félévre szól.
·    A homogén hallgatói csoportok kialakításakor törekedni kell arra, hogy azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján szerzett – továbbá kizárólag – tanulmányi eredményeket mérjenek össze. Az így kialakított homogén hallgatói csoportok minimális létszáma 5 fő.
·    Homogén hallgatói csoport kialakítható szakonként, illetve azon belül évfolyamonként, modulonként, szakirányonként, vagy adott kredit mennyiséget teljesített csoportonként, illetve ezek kombinációjaként.
·    A homogén hallgatói csoportok kialakításának módját – a dékán véleményének figyelembevételével – a Kari Hallgatói Képviseletek határozzák meg, és hozzák nyilvánosságra honlapjukon legkésőbb az adott félévet megelőző szorgalmi időszak kezdetéig.

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon alkalmazott tanulmányi ösztöndíj osztás elvei:

1.       a lehető legtöbb hallgató kapjon ösztöndíjat

2.        a legkisebb átlaghoz tartozó ösztöndíj ne haladja meg az előírt minimumot (hallgatói normatíva 5%-a)

3.       Differenciáljon az átlagok között:
a.       A legkisebb átlag környékén osztályközönként lassan emelkedjen az ösztöndíj

b.      A hallgatók létszámának változása és az átlag elérésének valószínűsége szerint változzon az osztályközönkénti pénznövekmény

c.       A rendelkezésre álló adatok alapján a hallgatókat egymáshoz viszonyítva csak egy megoldás adódjon az osztályközök szerinti pénznövekmények arányaira

4.     A hallgatói normatíva tanulmányi ösztöndíjra fordított része a homogén hallgatói csoportok között a csoportok előző félévben megszerzett összkredite alapján kerüljön szétosztásra.

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon alkalmazott tanulmányi ösztöndíj osztás lépései:

1. A hallgatók a TJSZ szerinti Homogén Hallgatói Csoportokba (HHCS) sorolódnak. Karunkon két HHCS-ot különböztetünk meg:

  • Első félévüket kezdő MSc-s hallgatók csoportja,
  • Karunk összes többi hallgatója

2. A hallgatók HHCS-nként, átlagaik alapján tizedátlagonként ún. osztályközökbe kerülnek pl: [0-0,1) intervallumba kerül akinek 0 és 0,1 között van az átlaga

3. Meghatározásra kerül a hallgatók átlagaira illesztett Gauss (harang) görbe

4. Mivel a TJSZ szerint maximum a hallgatók fele kaphat tanulmányi ösztöndíjat, így meghatározásra kerül az a legkisebb ösztöndíjátlag, amire már tanulmányi ösztöndíj adható

5. A Gauss (harang) görbe legkisebb és legnagyobb ösztöndíjátlag közötti része normálásra kerül (tehát százalékosítjuk a görbe változását)

6. A kiosztható legnagyobb és legkisebb ösztöndíj különbségét súlyozásra kerül a százalékos változással (így alakul ki az osztályközönkénti pénznövekmény)

Navigáció